Gizlilik Politikası

Diler Yatırım Bankası A.Ş. ilgili yasal mevzuatalar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak için gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Bankamız web adresinde (www.dilerbank.com.tr) aşağıda belitilen şartları sağlamaktadır.

• Bankamız internet sitesinde yer alan içerik, görüş ve bilgiler sadece bilgi ve gösterge amaçlı olup, hiçbir şekilde veya suretle alış, satış ve sair herhangi işlem yada sözleşme yapma teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bankamız, bu internet sitesinde verilen bilgilerin doğruluğunu, tamlığını ve yeterliliğini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle sorumlu bulunmamaktadır. Bu nedenle müşterilerimizin, bu internet sitesinden elde edilen bilgi/görüş ve içeriklere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri/ettirmeleri önerilmektedir. Müşterilerimizin, bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk tamamen kendilerine ait olup bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Bankamız hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Bankamız çalışanlarının ve danışmanlarının, internet sitesinde yer alan içerik, görüş ve bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

• Bankamız; internet sitesindeki bilgilerle ilgili, üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, devir ve temlik edilebilirlik, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

• Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Bankamız ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

• İnternet sitesinde yer alan ve üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Diler Yatırım Bankası A.Ş.'ye aittir.

• Burada yer verilen taahhütler bu internet sitesinde ve Bankamızın diğer kanalları aracılığıyla paylaşılan bilgiler için geçerli olup bu sitede linki verilen internet sitelerinde ve diğer internet sitelerinde ziyaret edilen internet sitelerinin gizlilik ilkeleri, etik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup bu sitelerde uğranabilecek maddi/manevi kayıplardan Bankamız sorumlu değildir.

• Gerek bu internet sitesinden bağlantılar verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Diler Yatırım Bankası A.Ş tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.

• Müşterinin, Bankamız internet sitesine girmesi veya internet sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi kullanması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Bankamız gerek bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, gerekse de internet sitesinde yer alan her türlü ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içerik, görüş ve bilgileri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bankamız Veri Sorumlusu olup, 11. Madde kapsamında 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, Bankamıza başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

• Mevzuatımız gereğince Bankaların müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri 10 yıl süre ile saklamasına dair yasal zorunluluk söz konusudur*. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir. Bu süre zarfında, kişisel verileriniz Bankamız tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacak ve tarafınızla herhangi bir ürün tanıtımı ya da pazarlaması için bağlantıya geçilmeyecektir.

Gizlilik politikamız hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

*5411 sayılı Bankacılık Kanunu 76. Maddesi ve Bankaların Muhasebe Uygulamalara ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 17. Maddesi